صندلی جدید کارمندی  C515T

 

 

 

 صندلی جدید کارمندی مدل C515T طراحی و تولید شد.