صندلی مدیریتی جدید  M919TB

 

 

اتمام طراحی و تولید صندلی مدیریتی جدید M  919 TB طراحی و تولید شد.