دسته های جدید از جنس چوب و چرم برای صندلی های مدیریتی طراحی و تولید شدند . 96/2/20