کارخانه :                                                                    فروشگاه اصفهان :

 

کارخانه : شهریار - کیلومتر 5 جاده کهنز - خیابان بوستان 2                            اصفهان ، خیابان استانداری ، جنب خیابان فرشادی ، فروشگاه آرسس

- پلاک 92                                                                                        تلفن : 32232800-031

تلفن : 21- 65684216                                                                       همراه : 09131695670 سلیمانفر     

فکس :65682933

 تلگرام آریکا : 0074700-0910

 

فروشگاه مرکزی:

 

شهریار - بلوار آزادگان - نرسیده به اسد آباد - فروشگاه آریکا

تلفن : 65684905

فکس :65682933