Menu

دفتر مرکزی    62039-021

Menu

صندلی مدیریت

صندلی های پشت بلند شامل انواع 1 و 2 دستور العمل استاندارد ایران ، می باشند . مشخصه بارز این نوع صندلی ها ابعاد بزرگتر و ارگونومی مناسب جهت فعالیت روزمره مدیران ارشد، طراحی با جزئیات بیشتر و مکانیزم های چند حالته است .