مدل : PR 548 L

ست مدیریت

کد محصول

 

ابعاد

مشخصات

شماتیک

ارتفاع

عرض

طول

PR 548 L

77

75

160

میز مدیریتبا فایل سه کشو

 

Li 548

180

40

160

کتابخانه دو درب شیشه ای با 4 کشو

 

AS 548

48

60

60

میز جلو مبلی